Saturday, October 31, 2009

FurryBall BETA DEMO is out

The new GPU renderer for Maya 2009 and Maya 2010 is out for try. FurryBall is fully integrated into Maya, it is a viewport renderer as well as a final renderer.

FurryBall can be discussed and downloaded here.

Saturday, July 11, 2009

FurryBall - new promising project

GPU renderer fully integrated into Autodesk Maya.AAA Studio FurryBall project webpage here.

Wednesday, December 5, 2007

Modulární 3D prohlížeč pro Škoda Auto - report 4

Dosavadní stav implementace
 • základní wxWidgets aplikace
 • víceúrovňové logování událostí do okna a souboru s možností nastavení úrovně zobrazení
 • kostra jádra (kernel) pro správu modulů
 • jádro obsahuje několik serverů spravujících příslušné moduly

Poznámky k implementaci a další postup

 • problém exportu C++ tříd/metod z modulu
 • jádro definuje abstraktní třídu pro daný typ modulu
 • modul definuje metody ve své zděděné třídě
 • nutnost použití wrapperu nezávislého na platformě

Wednesday, November 21, 2007

Modulární 3D prohlížeč pro Škoda Auto - report 3

Předběžné zadání diplomové práce:
Navrhněte a implementujte modulární aplikaci sloužící jako jádro pro zpracování a vizualizaci 3D dat. Zaměřte se na návrh flexibilní modulární architektury pro efektivní použití externích modulů. Externí moduly budou v podobě dynamických knihoven s podporou vícevláknového zpracování. Zajistěte běh aplikace na operačních systémech Microsoft Windows a Linux.
Implementujte datové struktury pro graf scény do jádra aplikace. Graf scény bude možné modifikovat a musí podporovat reprezentaci tzv. variant jednotlivých částí scény. Aplikaci bude možné předat parametry z příkazové řádky a pomocí textového terminálu zadávat příkazy jádru aplikace a připojeným modulům.
Implementujte modul pro import a export grafických formátů FHS a OBJ, dále modul pro intuitivní ovládání kamery a modul pro zobrazení scény pomocí knihovny OpenGL.
K implementaci použijte jazyk ANSI C++ a využijte knihovny wxWidgets. Součástí práce bude dobře dokumentovaný zdrojový kód a přehledný návod k programu.

Hrubý návrh architektury aplikace:

Poznámky k návrhu

 • vzhledem k nežádoucí závislosti na další knihovně a v případě použití OpenSceneGraph navíc zbytečné funkčnosti, bude graf scény implementován vlastní datovou strukturou
 • prvek Scene BVH v jádře bude zjednodušenou implementací BV hierarchie, kterou bude možné nahradit externím modulem
 • externí modul BVH bude moci využívat zjednodušené metody Scene BVH v případě potřeby
 • dynamika objektů bude řešena vložením daného uzlu/uzlů scény do fronty procesů. Objekty ve frontě budou volány v hlavní smyčce skrze definovaný interface implementující aktualizační metody

Thursday, November 8, 2007

Modulární 3D prohlížeč pro Škoda Auto - report 2

Poznámky k plugin architektuře

 • automatický import dostupných a platných pluginů
 • daný počet typů použitelných pluginů (vstup, archivační, načítací, BVH, ...)
 • hlídání verze jednotlivých pluginů pro případ změny jádra
 • pouze tam, kde je to bezpodmínečně nutné, bude mít plugin přístup k instanci jádra

Poznámky k návrhu jádra a standardních pluginů

 • Scene graph - celý obsažen v jádře z důvodů efektivity a čistšího kódu. V případě potřeby bude možné jej nahradit pluginem se shodným interface.
 • BVH plugin - přístup k datům scény. V jádře může být 'dummy bvh' se shodným interface.
 • Input/console/GUI plugin - přístup k jádru a všem dostupným metodám
 • Renderer - přímý přístup k BVH, metody view frustum culling, pick atd. nad BVH

Další postup

 • podrobnější studium dokumentace wxWidgets a otestování podpory pluginů
 • zjištění možností reprezentace scény - seznámení s OpenSceneGraph a diplomovou prací Prohlížeč FHS / FHB (M. Schindler), zvážení výhod/nevýhod vlastní implementace
 • první verze implementace jádra a správce pluginů
 • návrh názvu diplomové práce

Friday, October 26, 2007

Modulární 3D prohlížeč pro Škoda Auto

Vedoucí: Jiří Bittner (bittner [at] fel·cvut·cz)
Externí konzultant: Antonín Míšek (Antonin.Misek [at] skoda-auto.cz)
Řešitel: Václav Kyba (kyba [at] feld·cvut·cz)

Navrhněte a implementujte modulární aplikaci sloužící jako jádro pro zpracování a vizualizaci 3D dat. Aplikace bude mít architekturu využívající pluginy ve formě dynamických knihoven s podporou vícevláknového zpracování. Při návrhu dbejte na možnost běhu na operačních systémech Windows a Linux. K implementaci použijte jazyk ANSI C++ a knihovnu wxWidgets.

Aplikace bude mít následující komponenty:

 • datová struktura pro reprezentaci grafu scény včetně tzv. variant (podpora pro reprezentaci několika scén současně, metody pro modifikaci grafu scény)
 • flexibilní pluginové rozhraní, jednotná reprezentace a modifikace parametrů pro pluginy
  ovládání pomocí vlastního textového terminálu
 • parser příkazové řádky systému
 • importní a exportní pluginy formátů FHS a OBJ
 • zobrazovací plugin na bázi OpenGL
 • plugin pro ovládání kamery

Plán prvních prací na projektu:

 • formulace požadavků na pluginové rozhraní
 • seznámení s možnostmi knihovny wxWidgets především co se týče podpory pluginů
 • v případě nevyhovující funkčnosti wxWidgets nalezení vhodné alternativy s flexibilní pluginovou architekturou
 • v nejhorším případě definice požadavků pro vlastní implementaci

Saturday, June 9, 2007

TerraD3D v1.10

Version 1.10 of TerraD3D project implementing GPU geometry clipmaps.
Synhtesization and shading changes described in older posts. Many framework changes. There are still some issues as always ;)

TerraD3D report (czech ~3.0MB)
36RSO presentation (czech ~8MB)
Video here (~7.1MB)

TerraD3D v1.10 binary here (~5MB)
TerraD3D v1.10 source here (~49kB)
Doxygen documentation